Проект на Закон за Адресния регистър

Проект на Закон за Адресния регистър

09.02.2023
Проект на Закон за Адресния регистър

Екипът на Адвокатско дружество "Андрей Делчев и партньори" изготви Проект на Закон за Адресния регистър, по възлагане на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Целта на законопроекта е реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Адресен регистър“. 
В периода юни-декември 2022г. експертите от дружеството участваха в работни групи и обсъждания на проектозакон за Адресния регистър със заинтересовани лица, ведомства и институции, като след подробен правен анализ на нормативната уредба, относима към понятието „адрес“ и реда за неговото образуване, бяха изготвени и проекти за изменение и допълнение на тринадесет действащи законови нормативни актове, регламентиращи обществени отношения в областта на адресите. Проектозаконът е стъпка към интегриране на европейските принципи за е-управление на национално ниво.

Други Новини