Административно право и администрация

Административно право и администрация

„Всички искат да живеят на гърба на държавата. Не трябва да се забравя обаче, че и държавата иска да живее на гърба на всички.” Фредерик Бастиа

Евролекс България/АД&П притежава отлични позиции в консултирането на клиенти по административно-правни въпроси. Част от съдружниците в дружеството имат опит на висши държавни служители в администрацията – управляващият съдружник Андрей Делчев е бил в продължение на дълги години началник на Правен отдел в Министерски съвет, а Юлия Стойкова и Стойка Куртева работят в Министерството на земеделието и горите.     

Осъществяването на държавната политика изисква администрацията да съобрази огромен брой правни актове, преди извършването на определено действие. Допускането на незначителна на пръв поглед грешка, може да блокира даден проект с години, независимо от неговата обществена важност. Ето защо, достъпът до компетентна правна помощ в сферата на административното право е от съществено значение, както за публичните институции така и за бизнеса. Отличното ни взаимодействие с държавните органи ни позволява да съчетаваме нашата юридическа експертност с специфичен практически опит, което е абсолютно задължително условие за намиране на работещите решения. Евролекс България/АД&П е сред малкото дружества, които имат капацитет да консултират органите на централната и местната власт.

Услугите, които предоставяме на публични институции, са само част от общата ни практика в тази сфера. Дружеството успешно защитава интереса на частни лица, чиито права са нарушени в следствие на неправомерни действия на администрацията.

Евролекс България/АД&П има сериозен опит в следните области: обществени поръчки, публично-частни партньорства, концесии, административно процесуално представителство, проекти в сферата на енергетиката, инфраструктурата, недвижимите имоти и др. Предоставяме следните видове услуги:

Публични институции:

 • изготвяне на заповеди, решения, наредби, правилници и др. за държавни и общински органи
 • препоръчване на най-добрата финансова и юридическа структура за държавни проекти
 • оценка на рисковете или ползите за държавата/общината при провеждането на приватизация, концесия, публично-частно партньорство, продажба, лизинг, сливане или придобиване
 • обслужване на публични институции при изготвянето на търгови предложения и пълна тръжна документация
 • консултиране по всички етапи от тръжната процедура
 • оценка на съответствието на административни практики и процедури с европейското и националното законодателство
 • консултиране по европейски проекти – фондове и програми на ЕС
 • представителство на държавни органи и предприятия в съдебни и арбитражни спорове

Частни клиенти:

 • предоставяне на правно съдействие при подготовка на документация за участие в търгове
 • подготвяне на документи и водене на преговори за сключване на публично-частни партньорства и концесионни споразумения
 • кандидатстване за издаване на всякакви видове разрешителни от компетентните органи
 • защита на частни интереси пред държавни органи
 • оспорване на актове на изпълнителната власт пред публични институции, Комисия за защита на конкуренцията и административен съд

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ