Банки и финанси

Банки и финанси

“Банката е място, където ти заемат чадър при хубаво време и си го искат обратно, веднага щом завали.” Робърт Фрост

Банковият и финансов екип на Евролекс България/АД&П предоставя експертни, практически насочени и работещи правни решения, в основата на които е отличното разбиране на бизнес целите на клиента. Дружеството ни разполага с доказани специалисти, които дълго време са заемали ръководни длъжности във водещи финансови институции. Предоставяме правни и данъчни консултации по всички въпроси, свързани с осъществяването на многообразието от банкови операции. Когато обслужваме клиентите си, ние подхождаме прагматично и с висока всеотдайност към техните нужди.

Специализирани в областта на финансирането на проекти, финансирането на недвижими имоти и дългово преструктуриране, ние предоставяме на клиентите си широк кръг от услуги в сектора:

  • консултиране по общи банкови въпроси, правно обслужване на ежедневната дейност на банки и финансови институции
  • структуриране на всякакви видове финансови операции, включително финансиране на придобивания, корпоративни заеми, финансиране на недвижими имоти, финансиране на проекти и експортно финансиране
  • изготвяне и договаряне на финансови договори от името на заемодатели или заемополучатели, изготвяне на документи за налагане на обезпечения
  • подготовка на цялостен правен анализ (due diligence) на кредитна документация, наложените обезпечения и допълнителни гаранции
  • съставяне на договри за финансов лизинг и факторинг
  • предоставяне на правни консултации относно банковата нормативна уредба, в това число въпроси, свързани с банковата тайна и защитата на лични данни
  • оценка на степента на приложимост на актовете, регламентиращи пазара на финансови услуги
  • оказване на съдействие при изготвяне на гаранции, записи на заповед, акредитиви и други документарни инструменти
  • консултиране по застрахователни въпроси
  • съдействане при операции за сетълмънт на сделки включително ESCROW сметки и договори за доверителни сметки
  • консултиране по сделки с предмет финансови и стокови деривативни инструменти
  • обслужване на сделки с ценни книжа и първично публично предлагане на емисии
  • предоставяне на правни услуги във връзка с различни видове транзакции с деривативи
  • преструктуриране на банкови вземания
  • оказване на съдействие относно мерките срещу изпирането на пари
  • учредяване на банки и клонове на кредитни институции
  • предоставяне на консултации по банкови и финансови въпроси в рамките на сливания и придобивания (M&A)
  • представителство на клиенти в съда, както и извънсъдебно при решаването на банкови спорове

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ