Медии и телекомуникации

Медии и телекомуникации

“Който владее медиите, владее мисълта” Джим Морисън

Разпадането на предишния политически режим беше последвано от подем в българския медиен сектор. Възникнаха редица нови телевизионни програми, радиостанции и вестникарски издания, които започнаха да се конкурират помежду си. В условия на съществени промени в областта на медиите, правната рамка също търпеше чести корекции и това доведе до състояние на непредвидимост и несигурност в сектора.

Евролекс България/АД&П започна да предоставя правни услуги в областта на медиите и телекомуникациите през 1998 г. Само няколко години по-късно, дружеството беше ангажирано от правителството да участва в изготвянето на Закона за радиото и телевизия. Днес, творческият подход, който нашият медиен екип разработи при осъществяването на правни консултации в сектора, получава заслужено признание, както от радио и телевизионни разпространители, така и от бъдещи инвеститори.

Адвокатите на Евролекс България/АД&П са отлично запознати със спецификите в дейността на нашите клиенти, с нарастващата конкуренция в сектора и действащата нормативна уредба. Нашите услуги включват:

 • консултации относно правната структура и регистриране на радио и телевизионни оператори
 • провеждане на преговори между разпространители и държавни органи под шапката на неправителствени организации от сектора
 • подаване на заявления за лицензии за радио и телевизионна дейност и за разрешения за извършване на съобщителна и радиотелевизионна дейност
 • изготвяне на документация за изменение или подновяване на лицензии за радио и телевизионна дейност
 • предоставяне на правни консултации по нормативната уредба
 • консултиране на клиенти във връзка с правата на оператори и абонати
 • консултиране на оператори във връзка с ежедневната им дейност, като например промяна в програмни схеми, разширение на покритието на мрежата и др.
 • изготвяне и договаряне на споразумения за реклама и спонсорство
 • изготвяне на договори за предоставяне на услуги и общи условия на договори
 • изготвяне и договаряне на договори за разпространение на вестници и други печатни издания
 • съдействие по въпроси свързани с нарушаване на етични правила
 • консултиране във връзка със сливания и придобивания и учредяване на смесени дружества в медийния сектор, включително изготвяне на цялостен правен анализ на медийни компании
 • предоставяне на правни консултации в областта на информационните технологии
 • представителство на клиенти пред регулаторните органи в сектора (Съвет за Електронни Медии и Комисия за Регулиране на Съобщенията), в съдебни производства, арбитражи и пред Комисията за защита на конкуренцията

В рамките на екипа ни от консултанти в областта на медиите и телекомуникациите има една малка група юристи, специализирани предимно в областта на корпоративното преструктуриране и големи сливания и придобивания в медийния сектор. Опитът им в сферата на търговското право се допълва от задълбочено познаване на медийните въпроси, което е гаранция за високо качество на нашите правни услуги.

Компетентността на медийните ни юристи беше високо оценена от Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори, обединяваща над 160 радио и телевизионни оператори в България, която избра Евролекс България/АД&П за дългосрочен консултант по всички правни въпроси на организацията.

Клиентите ни обхващат следните категории медии:

 • радио и телевизионни оператори
 • вестници и друг вид печатни издания
 • рекламни агенции
 • книгоразпространители и издателства
 • оператори на интернет страници

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ