Несъстоятелност и преобразуване

Несъстоятелност и преобразуване

“Несъстоятелността е регламентирана от правото процедура, при която длъжникът скрива парите в джоба на панталона си и подава своето палто на кредиторите.” Джоуи Адамс

Когато консултираме кредитори или длъжници в производството по несъстоятелност, ние се основаваме на сериозния си опит в тази сфера за дадем на нашите клиентите нещо повече от формално рецитиране на закона – ние им даваме сигурността, че има ли най-добро решение за техните проблеми, ние ще го открием.

Екипът ни по несъстоятелност и ликвидация обединява юристи, специализирани и в други сфери, имащи значение в рамките на производството по несъстоятелност – административно право и процес, вещно право, трудово право, данъчно право и др. Управляващият съдружник на Евролекс България/АД&П Андрей Делчев е начело на екипа от експерти на дружеството в тази област. Той е сред най-уважаваните специалисти по несъстоятелност заради положителните резултати, постигнати в редица процедури, в които е участвал докато е присъствал в списъка на регистрираните синдици към Софийски районен съд.

Два са основните принципа, които юристите в Евролекс България/АД&П следват при консултирането на клиенти в процедури по несъстоятелност или ликвидация: бърза реакция и сътрудничество с останалите страни при намирането на най-подходящото решение за проблемите на нашия клиент.

Услугите ни в тази област са следните:

 • анализиране на юридическите предпоставки за прекратяване, ликвидация, преобразуване, несъстоятелност и преструктуриране на дружества
 • оказване на правно съдействие при обсъждане и изготвяне на планове за оздравяване и преобразуване
 • изготвяне и договаряне споразумения за дългово преструктуриране
 • преструктуриране на дейността на дружеството
 • представителство на кредитори в съвета на кредиторите и в съдебните заседания свързани с несъстоятелността
 • представителство на длъжници в процедурата по несъстоятелност
 • изготвяне на цялостен правен анализ (due diligence) на дружества, намиращи се в процедура по несъстоятелност или ликвидация
 • изготвяна на анализ за рисковете при сключване на споразумения с компании в затруднено финансово състояние
 • посредничество и съдействие при продажбата/придобиването на компании и активи
 • консултиране на отделяния, прехвърляния или лизинг на дружества
 • изготвяне и договаряне на споразумения и друга документация при сделки за замяна на дълг за собственост, конвертиране на дълг и дългово рефинансиране
 • преговаряне и договаряне на кредитни споразумения с банки, финансови институции и други кредитодатели
 • консултиране по процедури за преструктуриране на дългове и заеми
 • договаряне на извънсъдебни споразумения
 • учредяване на залог върху вземане

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ