Защита на конкуренцията

Защита на конкуренцията

“Нищо не фокусира ума така добре, както съществуването на конкурент, който живее с едничката цел да те заличи от икономическата карта.” Уейн Калоуей

Професорите преподават в университета, че наличието на съвършена конкурентна среда е най-важният фактор за повишаване на благосъстоянието на обществото. Създаването и поддържането на такава среда обаче е утопия, която е малко вероятно да бъде осъществена на практика. Поради тази причина целта на конкурентното законодателство е да защити по относително балансиран начин правата на конкурентите и потребителите, така че всеки от тях да има равен старт в преследването на своите интереси. В такива условия, един опитен адвокат може да бъде изключително ценен на клиента си. Той ще предложи най-подходящите правни средства, с които да му спечели честно предимство пред останалите пазарни участници – конкуренти, търговци, потребители.

Тъй като законите в сферата на конкуренцията все по-стриктно регламентират поведението на бизнеса в световен мащаб, консултациите, които Евролекс България/АД&П предоставя, са от изключителна важност за нормалната дейност на нашите клиенти.

Успехите, които сме постигнали в решаването на спорове пред Комисията за защита на конкуренцията и съда, са ни спечелили репутацията на водещ експерт по конкурентно право, способен да постигне добри резултати дори и в най-заплетените казуси. Благодарение на отличното ни боравене с националното конкурентно законодателство, както и на задълбоченото познаване на практиката на Европейския първоинстанционен съд и Съда на Европейския Съюз, ние сме в състояние да предоставим на клиентите си възможно най-пълната защита в спор с противникова страна. Правните ни екипи съчетават компетентността на нашите специалисти в сферата на процесуалното представителство, търговското право и конкуренцията, като по този начин предоставяме услугите си по възможно най-ефективния и прагматичен начин.

Евролекс България/АД&П се отличава от останалите правни кантори със своята специална практика да предоставя превантивни консултации в сферата на конкуренцията, което спестява на клиентите ни ненужни и скъпи съдебни процеси. Услугите ни се състоят в следното:

 • проучване на концентрации и картелни споразумения
 • консултиране на всякакви форми на злоупотреба с монополно положение, в това число възражения свързани с дискриминационно поведение, фиксирани цени, прекомерни договорни условия, вертикални ограничения и др.
 • предоставяне на правни услуги по отношение на контрола, осъществяван при сливания и придобивания (M&A)
 • структуриране на сделки по сливания и придобивания (M&A), включително подготовка на предварителна информация и на уведомления до компетентните органи
 • консултиране във връзка с нелоялни търговски практики, заблуждаващи и сравнителни реклами, засягане на интересите на потребителите и др.
 • съдействие на сдружения, които следят за спазването на установените стандарти
 • преглеждане и изработване на хоризонтални и вертикални търговски споразумения относно потенциала им да доведат до нарушаване на правилата на конкуренцията, в това число договори за сътрудничество, дистрибуция и лицензии
 • консултиране в областта на приложението на европейското конкурентно право
 • консултиране свързано с изискванията за отпускане на държавна помощ и изготвяне на правни становища във връзка със съответствие на инвестиционни проекти сys законодателството, уреждащо предоставянето на държавна помощ
 • оказване на правно съдействие във връзка с твърдения за нарушаване на потребителски права
 • представителство на клиенти в производства пред Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ