ЕС ПРОЕКТИ

ЕС ПРОЕКТИ

                                   

 

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, АДБФП № BG16RFOP002-2.089-2012-C01


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДБФП № BG16RFOP002-2.089-2012-C01 /PDF/

ОПИСАНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО АДБФП № BG16RFOP002-2.089-2012-C01 /PDF/

На 20.08.2021 г. между МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА на Република България чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК), в качеството ѝ на Управляващ орган (УО) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и ЕВРОЛЕКС БЪЛГАРИЯ ООД бе сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-2012-C01 по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проект BG16RFOP002-2.089-2012-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 50 000.00 лева, от които БФП в размер на 50 000.00 лева, от тях 50 000.00 лева са средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 0.00 лева са Национално съфинансиране.

Целта при изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ е да се осигури на ЕВРОЛЕКС БЪЛГАРИЯ ООД оперативен капитал за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

С изпълнението на проекта се осигуряват оборотни средства, с които дружеството да посрещне част от разходите си.

Общият ефект от изпълнението на проекта е осигуряване на икономическа стабилност и по-лесно преодоляване на последиците от пандемията COVID-19.